--

--

logo

Tel.

088-296-4656

E-mail

waraya2525@hotmail.com

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

088-296-4656

waraya2525@hotmail.com

08:00 - 16:00

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

ระหว่างวันที่ 11 -12  พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  จ.เชียงใหม่

 

Facebook Comments